DroidScreens
Branding Web design
Identyfikacja wizualna Strona internetowa

DroidScreens

Branding and the website were created for the purposes of publishing the app in Google Play store. The name consists of two words: Droid - derived from the word Android (Operating System) and Screens. Under the name of DroidScreens I have published several apps in Google Play, including Icon packs in different styles and wallpapers.

Identyfikacja wizualna oraz strona internetowa stworzona na potrzeby publikowania aplikacji w sklepie Google Play. Nazwa składa się z dwóch słów Droid — od słowa android (systemu operacyjnego) oraz Screens — czyli ekrany. Pod nazwą developerską DroidScreens opublikowałem kilka aplikacji w Google Play, są to paczki ikon w różnych stylach oraz tapety.

Google Play

Construction and area of isolation

The logo was designed using circles. It shows two waves (letters "S" in a mirror reflection) overlaying each other, creating a discrete letter "D".

Konstrukcja oraz pole ochronne znaku

Logo zostało zaprojektowane przy użyciu okręgów. Przedstawia dwie fale (litery s w odbiciu lustrzanym) położone jedna nad drugą. W połączeniu razem dają dyskretną literę D.


The logo should always be surrounded by an area of clear space to ensure no other logos, text or graphic elements overpower it. This blank space is called an 'area of isolation'. This is to keep the logo legible on all surfaces where it will be used. Area of isolation is calculated using an 'X' value. 'X' is a distance between the logo shape and the typography or other objects. The minimum area of isolation is 1 'X' around the logo shape.

Logo powinno być zawsze otoczone czystą przestrzenią, w której nie może się znaleźć żadne inne logo, tekst czy jakakolwiek grafika. Przestrzeń ta nazywana jest "polem ochronnym znaku". Ma to na celu zachowanie czytelności logo na wszelkich powierzchniach, na których będzie ono stosowane. Pole ochronne znaku jest obliczanie na podstawie 'X'. Wartość 'X' to dokładna odległość pomiędzy kształtem logo a tekstem bądź innym obiektem. Minimalne pole ochronne to 1 'X' dookoła logo.

Website

Strona Internetowa